Όροι χρήσης των Ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου “Politicalthoughts.gr

Οι χρήστες του διαδικτύου που επισκέπτονται τις σελίδες ή / και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου politicalthoughts.gr  οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση τους. Εάν διαφωνούν, μερικώς ή ολικώς, με τους συγκεκριμένους όρους τότε οφείλουν να σταματήσουν άμεσα την χρήση των σελίδων ή υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου μας. Σε περίπτωση όπου ο επισκέπτης προβεί σε χρήση αυτών τότε συνεπάγεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και παραχωρεί την συγκατάθεσή του στους συγκεκριμένους όρους χρήσης. 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλοι οι αναφερόμενοι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, γραφικών, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων. Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας των διαχειριστών του ιστότοπου politicalthoughts.gr, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, και προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, μερικώς ή ολικώς, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή ή τροποποίηση χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αποκλειστικά και μόνο προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εκμετάλλευσης για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς αυτό να σημαίνει την με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, απολαμβάνει τα δικαιώματα των νομίμων δικαιούχων του.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ :

1. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε χρήση του οπτικοακουστικού υλικού του politicalthoughts.gr χωρίς την άδεια των δημιουργών και των ιδιοκτητών του politicalthoughts.gr.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή έστω και με το λογότυπο του site ή του δημιουργού χωρίς άδεια συνίσταται παραβίαση του νόμου 2121/1993, «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», και μπορούν να επιβληθούν νομικές κυρώσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 66, δηλαδή πρόστιμο ως 22.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης.

2. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση άρθρων του politicalthoughts.gr και αναπαραγωγή αποκλειστικών ειδήσεων χωρίς αναφορά ΠΗΓΗΣ διότι συνίσταται παραβίαση του νόμου 2121/1993, «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», και μπορούν να επιβληθούν νομικές κυρώσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 66, δηλαδή πρόστιμο ως 22.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης.

Υποχρεώσεις επισκεπτών / χρηστών

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου politicalthoughts.gr από οποιονδήποτε επισκέπτη πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς, να μην παρακωλύει τη χρήση του από τρίτους, να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου αναλαμβάνουν την ευθύνη αποζημίωσης οιασδήποτε ζημίας προκληθεί στο διαδικτυακό μας τόπο ή στο δίκτυό μας γενικότερα ως αποτέλεσμα κακής και αθέμιτης χρήσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Όλοι οι όροι χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το σύνολο των διατάξεων και κανονισμών του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

Οποιοδήποτε άρθρο των όρων χρήσης καταστεί αντίθετο προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.